KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Aaro Yazılım Makine A.Ş. (“Şirket”) ile aaro.com.tr ve alt alan adlarında yer alan veya mobil uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe, üretim ve iş yönetimi programlarına kullanıcı olarak kaydolan kişi (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 2 : TANIMLAR

Şirket : Aaro Yazılım ve Makina A.Ş.

Site(ler) : aaro.com.tr ve bunun alt alan adlarında yer alan web sitelerini;

Program(lar) : Siteler’de yer alan veya mobil uygulamalar üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe, üretim ve iş yönetimi programlarını;

Platform : Programlar’ın ve Siteler’in birlikte anılmasını;

Kullanıcı(lar) : Programlar’a kullanıcı olarak kayıt olan, Programlar’ı işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde faydalanan kişi veya kişileri;

Paket(ler) : Program’da farklı özellikleri, limitleri ve hizmetleri barındıran Programlar’ın belirtilen özellikleri açan yada kapatan, hizmet seviyesini ve işlevselliğini artıran yada sınırlandıran hizmet tanımlarını;

Üyelik : Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde Program’dan faydalandığı dönemleri;

İçerik(ler) : Kullanıcı tarafından Program’a yüklenen veya Programda oluşturulan bilgi, belge ve içerikleri;

Ek Kullanıcı(lar) : Kullanıcı’nın Programı kullanması için kendi üyeliği altında açtığı ve yetkilendirdiği üçünçü kişi yada kişileri ifade etmektedir.

MADDE 3 : SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

3.a İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Program’dan faydalanılmasına ve İçerikler’e ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

3.b Site kapsamında Platform’un kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

MADDE 4 : TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

4.a Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder.

4.b Şirket, Program’ı Kullanıcı tarafından talep edilen Paketler kapsamına uygun olarak, belirlenen ücretlerin ödenmesi karşılığında talep edilen Paketler’in kullanımını Kullanıcı’ya sağlayacaktır. Kullanıcı, Şirket tarafından kendisine tanınan ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde Program’dan faydalanamayacağını kabul eder.

4.c Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme ’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Platform’a bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile ilgili hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

4.ç Kullanıcı, Program’a kayıt olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Program’a erişim sağlanamamasından veya Program’dan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

4.d Kullanıcı tarafından Platfom’a erişim, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup, Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

4.e Kullanıcı, Programı kullanması için kendi üyeliği altında Ek Kullanıcılar açabilir ve yetkilendirebilir. Ek Kullanıcılar’ın kim olacağı ve Program kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Ek Kullanıcılar’ın Platform’u kullanmasından sorumlu olup Ek Kullanıcılar’ın Platform’a erişimini her zaman kontrol edecek ve Ek Kullanıcılar’ın Platform’a erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Ek Kullanıcılar arasında Platform’a erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Ek Kullanıcılar’ın Platform’a veya İçerikler’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

4.f Şirket yalnızca Program’a ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Program’a yüklenen ve Program’da oluşturulan İçerikler’e ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Program’da oluşturulan ve Program’a yüklenen İçerikler’in doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Program’da oluşturulan ve paylaşılan İçerikler’in ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin sosyal güvenlik , vergi usûl ve iş hukuku başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, sayılanlarla sınırlı olmaksızın Ek Kullanıcılar’a belge gönderilmesi, bunların takibi, belgelerin çıktısının alınması ve saklanması ile Program’ın kullanımı ile ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Program’ın işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle Kullanıcı’nın Program’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

4.g Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerikler, Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerikler’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerikler’i kullanma hakkına haizdir. İçerikler’e yahut İçerikler’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerikler’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerikler’i Platform’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

4.h Kullanıcı, Program’ı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Program’a ilişkin olarak Site’de ve Program’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4.ı Kullanıcı, Program’da oluşturulan veya Program’a yüklenen bilgi ve belgelerin yedeklenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bilgi ve belgelerin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Program’dan silinmesi halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4.i Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

4.j Şirket, Kullanıcı’nın bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde, yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve Program ve Şirket’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

4.k Şirket, Program’da değişiklikler yapma, Program’ın yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Program’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

4.l Kullanıcı, Program’dan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile Şirket tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Ek Kullanıcılar’ın da Program’ı kullanımı sırasında işbu Sözleşme ile bu maddede belirtilen sair kurallara uymasını sağlamak Kullanıcı’nın yükümlülüğünde olup Kullanıcı bu kapsamda gerekli tüm bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak ve gerekli onayları almakla yükümlüdür.

4.m Kullanıcı, Platform’u kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platform içinde belirtilecektir.

4.n Kullanıcı, Program’a yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerikler’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerikler’in kaybından sorumlu değildir.

4.o Program’ın kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın veya Ek Kullanıcılar’ın Program üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden dolayı uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın ve/veya Ek Kullanıcılar’ın eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

4.ö Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘‘KVKK”) ve ilgili mevzuata, ‘‘Kişisel Veriler Aydınlatma Metni”ne ve ‘‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’’na uygun olarak işleyecek, saklayacak ve kullanacaktır. Şirket Kullanıcılar’a Platform üzerinden erişilen bulut tabanlı muhasebe, üretim ve iş yönetimi programları sunmaktadır. Bu kapsamda Kullanıcılar, bu Programlar’ın içerisine yükledikleri İçerikler’den bizzat kendileri sorumlu olup; bu yüklenen İçerikler bakımından Şirket KVKK uyarınca veri işleyen sıfatını haizdir. Kullanıcı’nın kendi hesabındaki İçerikler’i paylaşmayı talep etmesi halinde Şirket; fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma, ödeme hatırlatma, kredi kartı ile online tahsilat gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerikler’i diğer kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla paylaşma hakkını haizdir. Kullanıcı, kendi hesabındaki İçerikler’i diğer kullanıcılarla paylaşabileceğini, bu paylaşımdan bizzat sorumlu olacağını ve bu paylaşımdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve kontrolü bulunmadığını kabul eder. Şirket, Kullanıcı’nın kullanım ve işlem bilgilerini, performans değerlendirmelerini, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarını, yıllık raporları ve benzeri işlemlerdeki verileri gerekli olan süre boyunca sakladıktan sonra söz konusu verileri anonim hale getirmek suretiyle kullanabilecektir.

4.p Program’a ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek; Platform yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

4.r Kullanıcı’ya Platform üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere, Program amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Platform üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Platform’un kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Program üzerinden erişilen veya Program ‘a ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da, Platform üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Platform üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

4.s Kullanıcı Platform’a girdiği İçerikler’i Platform üzerinden dilediği zaman silebilecektir. Üyeliği sona ermiş Kullanıcı, madde 8.e’de belirtilen haller hariç olmak üzere, hesabına erişim sağlayamayacaktır.

4.ş Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Platform kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

MADDE 5 : ÖDEME KOŞULLARI

5.a Kullanıcı Program’dan ancak, Platform içerisinde beyan edilen ücretleri yine Platform içerisinde beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.b Kullanıcı Program’ı, Platform içerisinde belirtilen deneme süresi boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, Kullanıcı’nın kullandığı yada talep ettiği Paketler’e ve sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Program’a ve Paketler’e ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Platform’un ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik Paketler’ini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik Paketler’ine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

5.c Kullanıcı tarafından periyot bitiminden 15 (on beş) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece, her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

5.ç Kullanıcı Program ’dan ön ödemeli bir hizmet aldığı takdirde faturası, ödemeyi takiben üye olurken belirttiği adrese kesilir, elektronik fatura olarak Kullanıcı ile paylaşılır. Kullanıcı, Program’dan sonradan ödemeli bir hizmet aldığı takdirde, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5.d Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler, Kullanıcı’nın üyeliğine ve ödemesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı, hesap ve ödeme bilgilerini saklayabileceklerdir.

MADDE 6 : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.a Program içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Şirket’e ait sistemler ve Program’ın tüm mali, manevi ve ticari hakları Şirket’e aittir.Şirket, Kullanıcı’ya Program üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Şirket’e karşı, Şirket’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e, Kullanıcı’nın Program’a erişimi, Program’ı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

6.b Kullanıcı, Program’ı yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, temin ettiği lisans kapsamında Ek Kullanıcılar’a sunmak dışında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş Kullanıcı vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Şirket tarafından Program kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Program veya Şirket sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Program, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Program’ın ve Program’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Program’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Program’a orantısız yük bindirmesi; Program’ın kaynak kodlarına veya Şirket’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Program’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Şirket’in sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Şirket ve Program ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. Kullanıcı ayrıca söz konusu yasaklara Ek Kullanıcılar’ın da uymasını sağlamakla yükümlü olup Ek Kullanıcılar’ın bu kapsamdaki her türlü aykırılığından müteselsilen sorumlu olacaktır.

6.c Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

MADDE 7 : SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

7.a Şirket, Program’ı “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Program’ın hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, Platform’un 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platform’a erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platform’a erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Şirket, Kullanıcı’nın Program’ı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; Program üzerinde Kullanıcı, Ek Kullanıcılar veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

7.b Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Program’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı Program kapsamında oluşturulan belgelerin, bunların içeriklerinin ve belgelerin oluşturulmasını takip eden süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcı’nın ve Ek Kullanıcılar’ın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, Ek Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin oluşturulan belgeler ve Program’ın kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Şirket’e herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şirket’in işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda satın alınan paket için belirlenen aylık ücretle sınırlı olacaktır.

7.c Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.ç Kullanıcı ve Ek Kullanıcılar, Program’da oluşturulan belgelerden ve bunların içeriklerinden, bu belgelerin ve Program’ın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, belgeler, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Program’ın kullanımına ilişkin olarak Ek Kullanıcılar, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirket’i beri kıldığını kabul eder.

7.d Kullanıcı, Program üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Şirket’in Program’ın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Program’ın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 8 : SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ, SÜRESİ VE FESHİ

8.a İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve Taraflar’dan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

8.b Taraflar’dan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine, 15 (on beş) gün önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

8.c Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı’nın Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

8.ç Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Şirket işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

8.d Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin feshedildiği hallerde, yasal nedenlerle engellenmiş olmadıkça ilk 6 (altı) ay içerisinde İçerik'e erişim talebinde bulunabilecektir.

8.e Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe ve sonrasında İçerik’i veritabanlarında ve sunucularında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Program kapsamında belirtilecektir.

MADDE 9 : MUHTELİF HÜKÜMLER

9.a Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.

9.b Kullanıcı ile, kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Platform’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. e-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutacaktır. e-mail adresini güncel tutmak ve Platform’u bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı ‘nin sorumluluğundadır.

9.c Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Sözleşme’nin yayın tarihinde Kullanıcı bakımından hüküm ifade edecektir.

9.ç Taraflar, Şirket’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

9.d İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10 : TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

10.a Kullanıcı, Şirket ve grup şirketleri tarafından kendisine sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, tebrik amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için kendisine ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerinin, kimlik bilgilerinin, pazarlama bilgilerinin mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiği kanalla tarafına iletiler gönderileceğine, daima iletişim tercihlerini değiştirebileceğine veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğine ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim kanalları yoluyla kendisine ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onay vermektedir.